Увійти
 

Співпраця та допомога

Статут Київської федерації волейболу - ФВК

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ
 
 

1.1.                   Громадське об'єднання «Київська федерація волейболу», (далі за текстом - «Федерація») є незалежною недержавною неприбутковою непідприємницькою громадською організацією фізкультурно-спортивної спрямованості, яка діє задля існування і розвитку на території м. Києва та України волейболу, усіх його різновидів, що будує свою роботу на принципах добровільності, законності, незалежності, самоврядування, гласності, рівності прав та обов'язків її членів.

1.2.                  Федерація діє відповідно до Конституції України, законів України «Про громадські об'єднання», «Про фізичну культуру та спорт», а також чинного законодавства та цього Статуту.

1.3.                  Федерація керується у своїй діяльності цим Статутом.

1.4.                  Федерація набуває статусу юридичної особи з моменту її реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, круглу печатку, що містить її повну назву українською мовою, штампи, бланки зі своїм найменуванням, поточні та валютні рахунки в установах банків України. Федерація може мати символіку (прапор, герб, емблему) та іншу атрибутику ідентифікації. Символіка Федерації реєструється у встановленому законом порядку.

1.5.                  Офіційне найменування Федерації:

-                              українською мовою: громадська організація «Київська федерація волейболу».

Скорочена назва Федерації:

-                              українською мовою: ГО «ФВК»

З моменту реєстрації Федерація має виключне право на використання свого найменування.

1.6.                  Офіційний сайт федерації - www.fvk.org.ua

1.7.                  Федерація є незалежною громадською організацією. Має право самостійно визначати характер і напрям своєї діяльності згідно положень цього Статуту, має право засновувати та брати участь на засадах рівності та добровільності в асоціаціях, спілках, об'єднаннях, в тому числі міжнародних тощо, з метою, що не протирічить статутним цілям. Федерація для досягнення статутних цілей бере участь у цивільному обігу, може виступати позивачем та відповідачем в судах всіх рівнів та спеціалізацій.

1.8.                  Федерація співпрацює із Головним управлінням по фізичній культурі та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  на підставі двосторонньої угоди з управлінням та приймає участь в управлінні в галузі волейболу на підставі Закону України «Про фізичну культуру і спорт», а також з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян України, а також із міжнародними організаціями, установами, організаціями та органами іноземних держав. Втручання в діяльність Федерації державних, громадських або інших організацій, службових осіб, крім спеціально на те уповноважених законодавством, не допускається, так само як і втручання Федерації у діяльність державних, громадських або інших організацій, службових осіб.

1.9.                  Федерація має статус місцевої громадської організації.

1.10.             Федерація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, держави, її органів та будь-яких інших підприємств, установ, організацій, а члени Федерації,  держава, її органи та будь-які інші підприємства, установи, не відповідають по зобов'язанням Федерації.

1.11.             Офіційною мовою Федерації є українська мова. Діловодство Федерації здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.12.             Федерація самостійно, згідно з цим Статутом, визначає умови членства, структуру, порядок управління, створює власну матеріальну та соціально-культурну базу для здійснення своєї статутної мети.

1.13.             Діяльність Організації є гласною, інформація про діяльність Організації публікується регулярно у порядку та обсязі, передбаченому чинним законодавством України.

 

 

2.       МЕТА І ЗАВДАННЯ ФЕДЕРАЦІЇ

 

2.1.                  Метою створення Федерації є розвиток волейболу в місті Києві та Україні.

2.2.                  Федерація не має на меті одержання і розподіл прибутку між її членами.

2.3.                  Основні завдання Федерації:

1)       популяризація, розвиток та поширення волейболу в м. Києві та Україні;

2)       організація та проведення змагань, в т.ч. спортивно-волейбольних заходів;

3)       сприяння розвитку матеріальної бази волейболу в місті Києві;

4)       захист спортсменів, тренерів, суддів, інших спеціалістів, ветеранів - членів Федерації, турбота про працевлаштування, надання необхідної матеріальної та іншої допомоги;

5)       надання організаційної та методичної допомоги волейбольним клубам, осередкам, дитячим та юнацьким школам, колективам фізкультури підприємств та установ у досягненні масовості цього виду спорту та сприянні в підготовці висококваліфікованих спортсменів, тренерів, суддів, забезпечення успішних виступів київських волейболістів в офіційних змаганнях на території України ті інших держав;

6)       сприяння волейбольним осередкам для створення клубів на базі добровільного об'єднання громадян (Громадські організації)

7)       сприяння підвищенню ролі волейболу у формуванні здорового суспільства в м. Києві та України;

8)       сприяння розвитку дитячого, студентського, аматорського, ветеранського, пляжного та паркового волейболу у місті Києві та Україні;

9)       аналіз та внесення пропозицій державним органам щодо вирішення проблем та розвитку волейболу в м. Києві;

10)  організація допомоги в підготовці фахівців волейбольного спрямування;

11)  здійснення повноважень, делегованих Федерації згідно Закону України «Про фізичну культуру і спорт» по управлінню у галузі волейболу на території м. Києва.

12)  зміцнення зв'язків із іншими громадськими організаціями, що займаються пропагандою волейболу, спорту та активного способу життя з метою вирішення спільних завдань та реалізації спільних цілей.

2.4.                  Для виконання статутних вимог Федерація в установленому порядку:

1)       організовує та проводить змагання з усіх різновидів волейболу;

2)       розробляє плани, програми та положення про проведення змагань та спортивно-волейбольних заходів;

3)       організовує  та бере участь у проведенні семінарів, лекцій, конференцій, науково- практичних занять, інших подібних заходів з широкого кола питань, відповідно до статутних завдань, без мети одержання прибутку;

4)       засновує підприємства, госпрозрахункові організації, засоби масової інформації з метою здійснення господарської діяльності, спрямованої на виконання статутних завдань і цілей Федерації, займається видавничою діяльністю без мети одержання прибутку;

5)       підтримує ідейно, організаційно та матеріально інші об'єднання громадян, принципи, мета діяльності та завдання яких відповідають меті та завданням Федерації, та надає допомогу в їх створенні;

6)       співпрацює з органами державної влади та органами місцевого самоврядування з питань вирішення проблем інвалідів, а також з громадськими об'єднаннями, які діють в інтересах інвалідів;

7)       співпрацює та взаємодіє на партнерських засадах з державними органами та установами, профспілками, господарськими товариствами, об'єднаннями громадян, спілками, громадами та іншими об'єднаннями громадян, суб'єктами підприємництва, міжнародними організаціями;

8)       акумулює відповідно до закону фінансові та матеріальні ресурси з метою направлення їх на реалізацію статутних цілей;

9)       виступає від імені своїх членів з ініціативами щодо впровадження необхідних заходів спрямованих на вирішення статутних цілей;

10)  здійснює іншу діяльність не заборонену законодавством, яка спрямована на досягнення мети Федерації.

 

 

3.       ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦІЇ

 

3.1.                   Членство в Федерації є добровільним.

3.2.                   Членом Федерації має право бути особа, яка досягла 18-річного віку, визнає мету, завдання та Статут Федерації, сприяє їх реалізації та виконанню; бере участь в діяльності Федерації.

3.3.                  В Федерації діє Почесне членство. Почесне членство надається виключно фізичним особам, які зробили визначний внесок у розбудову та діяльність у волейбольному житті міста Києва чи автоматично після 20 сезонів у статусі члена Федерації. Почесне членство у Федерації безстрокове. Почесному члену Федерації видається посвідчення Почесного члена Федерації, встановленого Президією Федерації зразка.

3.4.                  Прийом у члени Федерації здійснюється у наступних випадках:

1)       на підставі заяви про бажання стати членом Федерації за рішенням Президії Федерації, яке приймається протягом 30 календарних днів з моменту подання такої заяви;

2)       автоматично, на підставі  підписаної заяви на участь у будь-якому змаганні під егідою Федерації у будь-якому статусі, який передбачений  положенням змагання та чинними правилами волейболу, затвердженими Федерацією волейболу України (гравець, тренер, представник, керівник, лікар тощо) і допущений до цих змагань, крім випадку, коли особа не бажає бути членом Федерації, про що подає відповідну заяву;

3)       на підставі рішення Президії Федерації про присвоєння почесного членства;

4)       на підставі рішення щодо прийняття до Київської колегії суддів, яка діє у складі Федерації;

5)       гравці та представники команди майстрів, що представляють команди міста Києва у поточному сезоні будь-якої ліги чемпіонату та кубку України, крім випадку, коли особа не бажає бути членом Федерації, про що подає відповідну заяву.

3.5.                  Повноваження засновників Федерації закінчуються після прийняття рішення про реєстрацію, після чого засновники федерації стають почесними членами Федерації та  мають такі самі права і обов'язки, як і інші члени Федерації, відповідно до цього Статуту.

3.6.                  Членство у Федерації припиняється за наступних умов:

1)       у разі добровільного виходу з Федерації на підставі поданої заяви;

2)       автоматично, після того як минув рік з моменту підписання останньої заяви на участь у змаганнях під егідою Федерації у будь-якому статусі та після того, як минув рік після подання заяви про бажання стати членом Федерації;

3)       автоматично, після того як минуло чотири року з моменту прийняття рішення, щодо прийняття до Київської колегії суддів, яка діє у складі Федерації;

4)       автоматично, після того як минув рік з моменту початку участі команди майстрів будь-якої ліги чемпіонату та кубку України, що представляла місто Київ;

5)       у випадку виключення із Колегії суддів міста Києва;

6)       у випадку визнання члена Федерації недієздатним, безвісно відсутнім або оголошено померлим за рішенням суду, а також у разі смерті члена Федерації;

7)       у випадку ліквідації Федерації з моменту внесення відповідних змін до державного реєстру об'єднань громадян;

8)       в інших випадках, передбачених цим Статутом.

3.7.                  Виключною мірою є виключення члена Федерації або Почесного члена Федерації. Рішення про виключення з членів Федерації приймається на Загальних зборах шляхом відкритого голосування двома третинами голосів, як санкція за грубе або систематичне невиконання Статуту та протидію статутній діяльності Федерації. До прийняття рішення Загальними зборами членство цієї особи призупиняється Президією. Призупинення членства тягне за собою позбавлення прав, визначених в п. 4.1. цього Статуту.

3.8.                  Всі надходження від членів Федерації мають вигляд безповоротної фінансової допомоги, яка використовується для виконання статутних цілей.

3.9.                  Припинення членства в Федерації має наслідком відставку особи з усіх посад у складі будь-яких органів Федерації, крім штатних посад.

3.10.                  У випадку припинення членства, Федерація зобов'язана вирішити всі відповідні організаційні питання протягом року. При виході або виключенні члена Федерації з її складу, матеріальні внески (грошові кошти, майно), внесені з метою підтримки (забезпечення) діяльності Федерації, не повертаються.

3.11.                  Добровільний вихід або виключення із Федерації залишає за особою право повторно вступити до Федерації на загальних засадах.

3.12.                  Якщо член Федерації здійснює особливий внесок у розвиток Федерації, вагомо сприяє її діяльності, виконує активну роботу у Федерації, Президія може призначати нагороди, використовувати засоби громадського заохочення згідно з внутрішніми документами Федерації;

   

   

4.       ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФЕДЕРАЦІ

 

4.1.                  Члени Федерації мають право:

1)       брати участь у діяльності Федерації на засадах і в порядку, визначеними внутрішніми документами Федерації;

2)       висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів;

3)       право голосу на засіданнях Загальних зборів на засадах і в порядку, визначеному цим Статутом та внутрішніми документами Федерації;

4)       обирати та бути обраним до керівних органів Федерації в порядку, визначених цим Статутом;

5)       використовувати символіку і атрибутику Федерації в порядку та на умовах, установлених Положенням про символіку організації, що затверджується Президією Федерації;

6)       згадувати про своє членство в Федерації у публічних заявах, на умовах, визначених цим Статутом;

7)       представляти Федерацію за дорученням Президії на різних конференціях, симпозіумах, у засобах масової інформації;

8)       вносити пропозиції в порядок денний Загальних зборів;

9)       вносити запити та пропозиції до керівних органів Федерації з питань, що стосуються їх діяльності або діяльності Федерації, та отримувати на них відповіді;

10)  брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;

11)  звертатись до Федерації за захистом своїх прав та інтересів;

12)  користуватись майном Федерації та об'єктами соціально-культурного та суспільного призначення на засадах і в порядку, визначеними внутрішніми документами Федерації;

13)  використовувати на засадах і в порядку, визначеними внутрішніми документами Федерації, наукові, методичні, інформаційні та інші матеріали, соціально-побутові, матеріальні та інші ресурси, що має Федерація;

14)  користуватись послугами створених Федерацією підприємств і організацій на пільгових умовах на засадах і в порядку, визначеними внутрішніми документами Федерації;

15)  вільно виходити із членів Федерації згідно зі Статутом;

16)  виступати ініціатором та проводити під егідою Федерації спортивні та інші соціальні заходи;

17)  мати інші права, відповідно до внутрішніх документів Федерації.

4.2.                  Члени Федерації зобов'язані:

1)       дотримуватись положень цього Статуту, Регламентів, Положень, та інших внутрішніх документі Федерації;

2)       утримуватись від дій, що завдають шкоди Федерації;

3)       виконувати рішення, прийняті керівними органами Федерації;

4)       поважати права та законні інтереси інших членів Федерації;

5)       нести інші обов'язки відповідно до внутрішніх документів Федерації;

4.3.                  За порушення Статуту Федерації, невиконання рішень її органів, невиконання чи порушення інших актів Федерації член Федерації несе відповідальність згідно цього Статуту та вимог порушених актів. До порушника можуть застосовуватись такі дисциплінарні стягнення, як: попередження та призупинення членства на певний строк. Виключною мірою дисциплінарного стягнення є виключення з членів Федерації.

4.4.                  Попередження є санкцією за порушення, яке не тягне за собою обов'язкового застосування іншого виду стягнення у випадку незначного порушення вимог, що поширюються на членів Федерації.

4.5.                  Призупинення членства на певний строк у вигляді позбавлення прав  члена Федерації і відсторонення від участі у заходах Федерації відбувається у випадках:

1)       грубе або повторне порушення вимог Статуту чи внутрішніх документів Федерації;

2)       систематичне невиконання рішень керівних статутних органів Федерації;

3)       вчинення дій, що заподіяли матеріальну чи нематеріальну (моральну) шкоду Федерації, спричинили погіршення її репутації;

4)       негідна поведінка, що компрометує звання члена Федерації.

4.6.                   Рішення про попередження, призупинення членства та строк призупинення членства приймає Президія Федерації. Рішення про виключення з членів Федерації приймається Загальними зборами.

4.7.                  У разі незгоди з рішенням про попередження або призупинення членства, член Федерації може звернутись у місячний термін після прийняття такого рішення з апеляційною заявою до Загальних зборів Федерації.

4.8.                  Члени Федерації можуть оскаржити будь яке рішення, дію чи бездіяльність керівних органів, підрозділів, утворень Федерації звернувшись до Президії Федерації. У 10 денний термін після отримання скарги Президія повинна надати відповідь у вигляді рішення. Якщо рішення не задовольняє члена Федерації, він може звернутись з ним до Загальних зборів, які збираються у встановленому Статутом порядку і на яких скарга виноситься на голосування. Рішення прийняте на Загальних зборах приймається до виконання і є остаточним.

4.9.                  Член Федерації не має право голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Федерацією.

4.10.             Рішення Загальних зборів може бути оскаржене членом Федерації до суду.

 

 

5.       ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ФЕДЕРАЦІЄЮ

 

5.1.                  Вищим керівним органом Федерації є Загальні збори (збори членів Федерації). Загальні збори проводяться один раз на 4 роки і скликаються за рішенням Президента

5.2.                  Загальні збори складаються з усіх членів Федерації і є найвищим керівним органом Федерації де приймаються рішення з усіх питань діяльності Федерації, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції виконавчого органу.

5.3.                  Позачергові Загальні збори скликаються за рішенням Президента, Президії або за вимогою не менш 1/10 зареєстрованих членів Федерації підтверджених відповідним списком та особистим підписом цих членів. В разі невиконання вимоги про скликання Загальних зборів протягом 30-днів після опублікування чи передачі вимоги, ініціатори її скликання мають право самостійно їх скликати, повідомивши про це Президента Федерації.

5.4.                   Про час та місце проведення Загальних зборів та позачергових Загальних зборів Президія Федерації повідомляє учасників не пізніше ніж за 20 днів до їх скликання шляхом розміщення на офіційній інтернет-сторінці Федерації.

5.5.                  Загальні збори вважаються такими, що відбулись при присутності не менш 25 (двадцяти п'яти)  членів, що мають право участі і голосу.

5.6.                  Роботою Загальних зборів керує голова, яким є Президент.

5.7.                  Рішення на Загальних зборах приймаються простою більшістю голосів присутніх і зареєстрованих членів Федерації, окрім випадків, передбачених цим Статутом.

5.8.                  Брати участь у Загальних зборах мають право зареєстровані діючі члени Федерації.

5.9.                  Рішення, щодо відчуження майна Федерації на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Федерації, які ухвалюються більшістю в три чверті голосів членів Федерації, що зареєстровані та беруть участь у Загальних зборах.

5.10.             До присутності на засіданнях Загальних зборів Президією можуть бути запрошені також інші особи з правом дорадчого голосу.

  

5.11.             Загальні збори Федерації:

1)       затверджують Статут, вносять до нього зміни і доповнення;

2)       визначають основні напрямки діяльності Федерації;

3)       обирають строком на 4 роки Президента;

4)       за поданням обраного (чи переобраного) Президента затверджують Віце-президентів окремим голосуванням стосовно кожного кандидата;

5)       визнають діяльність членів Президії (віце-президентів) по кожному напрямку задовільною чи незадовільною;

6)       у разі визнання роботи Віце-президента незадовільною, за поданням Президента затверджують нового Віце-президентів (крім Голови Колегії суддів міста Києва) окремим голосуванням стосовно кожного кандидата;

7)       заслуховують та затверджує звіти Президента;

8)       заслуховують та затверджує звіти Голови Колегії суддів міста Києва;

9)       у разі визнання роботи Голови Колегії суддів незадовільною, обирає нового Голову Колегії суддів міста Києва із членів Колегії до нових виборів Голови, які відбудуться не раніше строку зазначеному у пункті 5.23.

10)  приймають рішення про припинення діяльності Федерації у випадку, якщо за це проголосувало не менше трьох чвертей присутніх і зареєстрованих представників, що беруть участь у Загальних зборах;

11)  приймають рішення про припинення повноважень членів в органах управління Федерації та припинення членства у Федерації;

12)  розглядають і приймають рішення з інших питань, щодо діяльності і розвитку Федерації;

13)  надають і затверджує звання «Почесний член Федерації»;

14)  рішення, прийняті на Загальних зборах оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем. Протокол зберігається постійно;

15)  приймають рішення по скаргам членів Федерації;

16)  якщо Загальні збори є неправомочними, тобто чисельність присутніх членів Федерації, що беруть участь у Загальних зборах, складає менше 25 (двадцяти п'яти), то оголошуються повторні Загальні збори у термін не пізніше 30 днів після того, що не відбувся. Присутні члени Федерації не можуть приймати рішення, щодо зменшення квоти зазначеній у пункту 5.5 чинного Статуту;

  

5.12.             Президія Федерації:

1)       визначає термін, організовує та забезпечує проведення Загальних зборів Федерації;

2)       скликує Загальні збори і затверджує порядок денний Загальних зборів;

3)       розробляє заходи по забезпеченню виконання рішень Загальних зборів, завдань і функцій, покладених на нього Статутом і рішенням Загальних зборів;

4)       розробляє і затверджує структуру Федерації та розподіл обов'язків серед осіб, що входять до складу Президії та регламент діяльності формувань Федерації;

5)       затверджує необхідні Регламенти, Положення та інструкції з питань, що входять до компетенції Федерації;

6)       приймає внутрішні документи, що регулюють діяльність Федерації;

7)       затверджує систему ранжування суддів, відповідно до їх кваліфікації, надане Колегією суддів міста Києва;

8)       затверджує положення про статус та роботу суддів, що поширюється на всі заходи, які відбуваються під егідою Федерації міста Києва;

9)       затверджує бюджет Федерації, контролює його виконання, затверджує річні фінансові звіти;

10)  за поданням Голови Колегії суддів міста Києва затверджує склад Арбітражних комісій;

11)  затверджує розмір винагороди судді за відсуджений матч під егідою Федерації відповідно до його рангу присвоєному Колегією суддів міста Києва;

12)  приймає рішення про утворення та ліквідацію госпрозрахункових установ і організацій, підприємств із статусом юридичної особи;

13)  погоджує угоди (окрім угод щодо відчуження майна) на суму понад сто тисяч гривень;

14)  приймає рішення про вступ до асоціацій, фондів, спілок та інших об'єднань громадян;

15)  створює постійні або тимчасові консультативно-дорадчі та робочі органи Федерації, покликані сприяти розвитку Федерації, досягнення її цілей, визначати їхню компетенцію та затверджувати структуру, призначати та звільняти їхніх керівників, визначати склад консультативно-дорадчих органів (крім штатних працівників). Діяльність консультативно-дорадчих чи робочих органів Федерації визначається окремими Положеннями, які затверджуються Президією Федерації;

16)  робить офіційні заяви від імені Федерації;

17)  присвоює нагороди членам Федерації, використовує засоби громадського заохочення в порядку, визначеному цим Статутом;

18)  висловлює попередження та приймає рішення щодо призупинення членства Федерації в порядку, визначеному цим Статутом;

19)  затверджує зразки печаток, штампів, титульних бланків, атрибутики та символіки Федерації. Визначає порядок їх використання;

20)  представляє Федерацію у зовнішніх стосунках;

21)  здійснює зв'язки з іншими об'єднаннями громадян України, державними та недержавними установами, організаціями, засобами масової інформації, фізичними особами як в Україні, так і за кордоном;

22)  визначає коло повноважень та ступінь відповідальності працівників апарату Федерації, проводить розподіл обов'язків між ними;

23)  контролює виконання договорів, угод і контрактів;

24)  заслуховує доповіді посадових осіб Федерації;

25)  організовує заходи, які проводить Федерація;

26)  готує положення з питань, що не врегульовані цим Статутом, з обов'язковим подальшим затвердженням на засіданні Загальних зборів;

27)  офіційно роз'яснює положення Статуту та інших внутрішніх нормативних актів Федерації;

28)  встановлюють та затверджують суму внесків команд для участі в змаганнях усіх напрямків під егідою Федерації на наступний сезон;

29)  здійснює інші функції передбачені цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Федерації або делеговані їй Загальними зборами , а також функції, що не віднесені до компетенції інших органів і посадових осіб Федерації, але необхідних для забезпечення поточної діяльності Федерації.

5.13.                         До складу Президії входять:

1)       Президент Федерації;

2)       Віце-президент Федерації з класичного волейболу;

3)       Віце-президент Федерації з пляжного волейболу;

4)       Віце-президент Федерації з паркового волейболу;

5)       Голова Колегії суддів міста Києва.

5.14.                         Президія Федерації є постійно діючим органом Федерації, який здійснює управління її поточною діяльністю. Членами Президії можуть бути лише члени Федерації.

5.15.                         Рішення Президії можуть прийматися як на засіданнях, так і шляхом опитування його членів. Рішення, прийняте шляхом опитування, є правомочним, якщо за нього проголосували всі члени Президії.

5.16.                         При необхідності оформлення рішення Президії для його підтвердження, оформлюється протокол такого рішення з підписом членів Президії, які брали участь у його прийнятті. Рішення вважається прийняти, якщо за нього проголосувала більша частина членів Президії;

5.17.                         Президія діє від імені Федерації в межах законів України, цього Статуту та внутрішніх документів Федерації.

  

5.18.                         Президент - є вищим виконавчим органом та вищою посадовою особою Федерації, який обирається Загальними зборами на 4 роки відкритим голосуванням. Рішення про обрання приймається простою більшістю голосів присутніх і зареєстрованих членів Федерації, що мають право голосу. Президент представляє інтереси Федерації у державних і недержавних установах і громадських організаціях, підписує документацію від імені Федерації. Президентом може бути член Федерації або Почесний член Федерації

5.19.                            В період між Загальними зборами Федерації Президент без обмежень здійснює всі повноваження та вирішує усі питання, що належать до його компетенції. Президент Федерації має право без довіреності виконувати дії від імені Федерації. Президент керує роботою Президії і Загальних зборів та діє у межах своєї компетенції згідно з цим Статутом:

1)       здійснює загальне, оперативне та адміністративно-виконавче керівництво діяльності Федерації;

2)       забезпечує виконання рішень, що прийняті на Загальних зборах  Федерації;

3)       без довіреності діє від імені Федерації, представляє його в усіх державних та недержавних підприємствах, установах і організаціях, органах державної влади і управління як в Україні так і за її межами.

4)        укладає і підписує від імені Федерації договори (в тому числі трудові), контракти, угоди, домовленості та інші документи і забезпечує їх виконання;

5)       підписує офіційні, фінансові, банківські документи від імені Федерації на умовах, визначених цим Статутом;

6)       видає довіреності (доручення) від імені Федерації;

7)       оперативно розпоряджається грошовими коштами та майном Федерації, в тому числі здійснює відчуження майна на умовах, визначених цим Статутом;

8)       видає довіреності (доручення) від імені Федерації;

9)       підписує від імені Федерації листи, звернення, тощо;

10)  виступає від імені Федерації із заявами та промовами;

11)  розглядає заяви членів Федерації;

12)  звертається від імені Федерації до суду;

13)  подає на розгляд Загальних зборів будь-які положення;

14)  вносить на розгляд Загальних зборів подання щодо затвердження і звільнення членів Президіуму Федерації;

15)  делегує частину своїх повноважень іншим членам Федерації;

16)  головує на засіданнях керівних органів Федерації;

17)  здійснює загальне керівництво роботою керівних, консультативно-дорадчих та інших органів Федерації;

18)  організовує бухгалтерський облік та звітність;

19)  відкриває рахунки в банківських установах;

20)  затверджує та видає інструкції, накази та розпорядження з усіх питань діяльності Федерації (за винятком тих, що належать до виключної компетенції Президії та Загальних зборів Федерації), що обов'язкові для виконання посадовими і службовими особами та членами  Федерації;

21)  приймає рішення про відрядження працівників Федерації, в тому числі закордонні;

22)  формує персонал Федерації, приймає на роботу та звільняє з роботи головного бухгалтера, бухгалтерів та всіх інших працівників Федерації, забезпечує дотримання норм законодавства про працю та охорону праці, правил внутрішнього трудового розпорядку, укладає від імені Федерації контракти та трудові договори, угоди з працівниками, застосовує засоби заохочення, накладає стягнення, встановлює штатний розклад, визначає термін і умови прийому на роботу, кваліфікаційні вимоги до працівників Федерації, заробітну платню працівникам Федерації, затверджує інструкції та внутрішні положення з питань праці, визначає розмір премій та інших заохочувальних виплат і винагород та вирішує питання про їх виплату, встановлює тривалість робочого дня, умови оплати праці та інші питання кадрової політики і трудових відносин у Федерації;

23)  керівники юридичних осіб, створених (заснованих) Федерацією, підпорядковуються безпосередньо Президенту Федерації;

24)  Президент Федерації несе персональну відповідальність за результати фінансової діяльності, роботу Федерації та стан її майна;

25)  рішення Президента Федерації оформлюються його наказами і розпорядженнями по Федерації і є обов'язковими для всіх членів Федерації;

26)  скликує та організовує чергові та позачергові Загальні збори та засідання Президії Федерації;

27)  звітує на Загальних зборах про роботу Федерації;

28)  підписує акти і протоколи, прийняті Загальними зборами та Президією;

29)  забезпечує виконання Статуту, внутрішніх документів Федерації у її практичній діяльності, а також поточних та перспективних планів діяльності Федерації;

30)  організує ведення, облік і зберігання протоколів засідань Загальних зборів Федерації, заявочних аркушів команд (підтвердження членства Федерації), заяв суддів та реєстру членів Федерації;

31)  має право вирішального голосу при голосуванні за умови рівності поданих голосів;

32)  одноосібно без погодження з Президією укладати від імені Федерації угоди до ста тисяч гривень;

33)  має право участі в будь-яких комісіях, комітетах, робочих групах чи інших формуваннях Федерації.

34)  курує змагання чемпіонату міста Києва «КЗВЛ» (Клубно-зальної волейбольної Ліги)

35)  веде Реєстр членів Федерації.

5.20.                         Президент має право добровільно скласти з себе повноваження, про що він оголошує на засіданні Президії або на Загальних зборах. Президія або Загальні збори приймають відставку Президента шляхом заслуховування його заяви про відставку. Добровільна відставка Президента не має наслідком припинення його членства у Федерації;

5.21.                         Президент Федерації здійснює інші дії і повноваження та розглядає і вирішує будь-які інші питання, що прямо випливають із цього Статуту, необхідно для досягнення цілей діяльності Федерації, а також які виникають в процесі діяльності Федерації та/або віднесені до компетенції Президента Федерації, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Президії або Загальних зборів Федерації

  

5.22.                         Віце-президент (Класичний, Пляжний та Парковий волейбол):

1)       є членом Президії Федерації;

2)       бере участь і приймає рішення у засіданнях і обговореннях Президії відповідно до норм цього Статуту;

3)       відповідає за зв'язки та співпрацю з волейбольними секціями та осередками у місті відповідно до свого направлення;

4)       відповідає за скоординоване проведення змагань свого направлення;

5)       слідкує за виконанням Положень і Регламенту змагань свого направлення та приймає рішення щодо спірних питань;

6)       затверджує допуск команди до змагань відповідно до свого направлення;

7)       набирає необхідну кількість Кураторів із членів Федерації для здійснення загального та оперативного керування, контролю, збору статистичних даних, тощо, для чого наділяє їх необхідними повноваженнями які підтвердженні документально, за його підписом, та діють у межах цього Статуту;

8)       подає клопотання щодо присвоєння звання Почесного члена Федерації;

9)       віце-президентом може бути член Федерації або Почесний член Федерації;

10)  відповідає за зв'язки та співпрацю з професійними командами (командами майстрів) що представляють місто Київ у змаганнях будь-якого рівня свого направлення;

  

5.23.                         Голова Колегії суддів міста Києва обирається щорічно на зборах Колегії суддів міста Києва, які проводяться у термін з серпня по вересень включно. Рішення про обрання відбувається шляхом відкритого голосування на основі простої більшості голосів членів Колегії суддів міста Києва;

5.24.                         Головою Колегії суддів міста Києва може бути обраний тільки член Колегії суддів міста Києва;

5.25.                         Голова Колегії суддів міста Києва автоматично стає членом Президії Федерації і приймає участь у її роботі;

5.26.                         Голова Колегії суддів міста Києва:

1)       формує і подає на затвердження Президії Федерації склад комісій, необхідних для організації і проведення змагань, які відбуваються під егідою Федерації;

2)       затверджує ранг судді відповідно до суддівського ранжування затвердженого Президією Федерації і вимог, необхідних для отримання певного рангу;

3)       відповідає за призначення суддів на змагання під егідою Федерації волейболу в місті Києві та Федерації волейболу України;

4)       організовує та контролює семінари направлені на підвищення кваліфікації суддів;

5)       веде роз'яснювальну роботу з питань трактування волейбольних правил;

6)       проводить збори Колегії суддів міста Києва для обговорення і вирішення необхідних питань;

7)       затверджує рішення щодо санкцій суддям Колегії і прийняття до Колегії суддів міста Києва;

8)       відповідає за реєстр членів Колегії;

  

5.27.                         Колегія суддів міста Києва:

1)       метою Колегії є обслуговування змагань під егідою Федерації, підготовка суддів відповідного рівня та взаємодія з національною колегією суддів;

2)       раз на рік проводить загальне засідання у період з серпня по вересень включно, де відкритим голосуванням членів Колегії, звичайною більшістю обирається Голова Колегії. Голова Колегії автоматично стає членом президії Федерації;

3)       працює згідно плану та положенню, затвердженого Президією Федерації волейболу в місті Києві;

4)       може організувати постійні або тимчасові комісії з суддівського активу, призначати суддів для проведення змагань, проводити семінари підвищення кваліфікації та інше. Склад комісій затверджуються на зборах Колегії відкритим голосуванням простою більшістю;

5)       приймає рішення щодо методів заохочень і санкцій для членів Колегії;

6)       приймає рішення щодо виключення із Колегії суддів міста Києва з подачі Голови Колегії суддів на зборах Колегії відкритим голосуванням простою більшістю.

5.28.                         Головою Колегії суддів міста Києва може стати лише діючий член Колегії;

5.29.                         член Колегії суддів міста Києва автоматично стає членом Федерації, крім випадку, коли особа не бажає бути членом Федерації, про що подає відповідну заяву;

  

5.30.                         Відокремленні підрозділи Федерації створюються за рішенням Президії та працюють відповідно до затвердженого Президією положення, яке регламентує та регулює діяльність утвореного підрозділу. Припиняється діяльність відокремленого підрозділу Федерації також за рішенням Президії.

 

 

6.           КОШТИ ТА МАЙНО ФЕДЕРАЦІЇ

 

6.1.                            Для здійснення статутної діяльності Федерація набуває права власності на кошти та майно, що передане їй засновниками, членами або державою в установленому чинним законодавством порядку, набуте в якості інших внесків, добровільних пожертвувань фізичних осіб, підприємств, установ та організацій, територіальних громад та інших суб'єктів, якщо це прямо не заборонено законом, а також придбане за рахунок власних коштів, чи інших доходів, з урахуванням обмежень, встановлених п. 7.11.3 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»;

6.2.                            У власності Федерації можуть бути житлові будівлі, споруди виробничого та невиробничого призначення, інше нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, цінні папери, будь-яке інше майно та майнові права, нематеріальні активи (у т.ч. об'єкти інтелектуальної власності), необхідні для забезпечення статутної діяльності Федерації;

6.3.                            Джерелами формування майна та коштів Федерації є:

1)       кошти або майно, що надійшли безоплатно або у вигляді благодійної допомоги чи добровільних пожертвувань (гранти, спонсорська допомога, тощо);

2)       дотацій чи субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги або технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям, відповідно до умов міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, що надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін;

3)       кошти та майно, що надійшли від інших неприбуткових організацій при їх ліквідації;

4)       пасивні доходи;

6.4.                            Закріплене за Федерацією майно належить їй на праві власності. Федерація самостійно володіє, користується, розпоряджається власним майном, здійснює по відношенню до нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України;

6.5.                            Кошти Федерації спрямовуються на виконання статутних завдань, утримання штатного апарату, закупку обладнання та інвентарю, іншого майна та майнових прав, нематеріальних та інших активів для забезпечення статутної діяльності Федерації;

6.6.                            Федерація, створені нею підприємства, установи та організації зобов'язані вести оперативний, бухгалтерський та податковий облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України. Обов'язки з організації ведення бухгалтерського, податкового та статистичного обліку покладаються на головного бухгалтера, а на час його відсутності - на Президента Федерації;

7.1.                   У разі ліквідації, кошти та майно Федерації за рішенням суду спрямовуються в доход держави або передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду;

7.2.                   Майно, передане Федерації від її членів, є власністю Федерації і поверненню не підлягає, крім випадків, передбачених внутрішніми документами Федерації;

7.3.                   Федерація самостійно встановлює розмір та форму використання коштів, надання фінансової або благодійної допомоги. Структури та кошторис використання коштів розробляється і затверджується на засіданні Президії;

7.4.                   Федерація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним їй майном. Федерація не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Федерації. Члени Федерації не відповідають за її зобов'язаннями, Федерація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України або внутрішніми документами Федерації;

7.5.                   Федерація формує і виконує власний бюджет, щорічно його оприлюднює, невикористані кошти річного бюджету переходять до прибуткової частини бюджету наступного року й вилученню не підлягають;

7.6.                   З метою виконання статутних завдань і цілей Федерація може здійснювати, відповідно до законодавства України про неприбуткові організації, необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством України. Контроль їхньої господарської та фінансової діяльності здійснює Президент Федерації;

7.7.                   Власність Федерації охороняється законом і не може бути відчужена інакше, ніж добровільно або державою на підставі закону чи рішення суду. Збитки, завдані Федерації в результаті порушення її майнових і немайнових прав власності громадянами, іноземцями, особами без громадянства, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються за рішенням суду;

 

 

8.       ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ

 

8.1.                   Припинення діяльності Федерації здійснюється шляхом її ліквідації або реорганізації;

8.2.                   Питання, пов'язані з реорганізацією Федерації, вирішуються на засіданні Загальних зборів. При реорганізації Федерації відбувається перехід прав та обов'язків, що належать Федерації, її правонаступникам. Питання подальшого членства членів Федерації в новостворюваних організаціях вирішується на підставі відповідного рішення Загальних зборів;

8.3.                   Федерація може бути ліквідована за рішенням Загальних зборів Федерації, якщо за це проголосували більшістю в три чверті голосів членів Федерації, що зареєстровані та беруть участь у Загальних зборах, або за рішенням суду;

8.4.                   Якщо рішення про припинення діяльності Федерації прийняте Загальними зборами, всі питання про використання її майна та коштів вирішуються Загальними зборами та обраною ними Ліквідаційною комісією, відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;

8.5.                   Якщо рішення про ліквідацію Федерації прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з її ліквідацією, вирішуються в межах чинного законодавства України, відповідно до рішення суду. Ліквідація вважається завершеною, а Федерація ліквідованою з моменту внесення запису про це в державний реєстр;

8.6.                   Ліквідаційна комісія згідно з чинним законодавством України несе всю відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну нею самій Федерації, членам Федерації, а також третім особам;

8.7.                   Майно, грошові кошти та майнові права Федерації у разі її ліквідації передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду.

 

 

9.       ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

9.1.                   Статут діє безстроково до моменту припинення діяльності Федерації. З накопиченням досвіду роботи Статут може бути змінений;

9.2.                   Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються і затверджуються рішенням Загальних зборів Організації якщо за це проголосували більшістю в три чверті голосів членів Федерації, що зареєстровані та беруть участь у Загальних зборах;

9.3.                   Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту на розгляд Загальних зборів може внести кожен член Федерації у письмовій формі;

9.4.              Ухвалені зміни і доповнення до Статуту оформляються у письмовій формі, про що повідомляється реєструючий орган відповідно до вимог чинного законодавства України.

 
 
мангал автовыкуп спортивное питание