Увійти
 

Співпраця та допомога

Президія ФВК. Керівництво Київської федерації волейболу

 

Повноваження Президії Федерації:

1) визначає термін, організовує та забезпечує проведення Загальних зборів Федерації;

2) скликує Загальні збори і затверджує порядок денний Загальних зборів;

3) розробляє заходи по забезпеченню виконання рішень Загальних зборів, завдань і функцій, покладених на нього Статутом і рішенням Загальних зборів;

4) розробляє і затверджує структуру Федерації та розподіл обов’язків серед осіб, що входять до складу Президії та регламент діяльності формувань Федерації;

5) затверджує необхідні Регламенти, Положення та інструкції з питань, що входять до компетенції Федерації;

6) приймає внутрішні документи, що регулюють діяльність Федерації;

7) затверджує систему ранжування суддів, відповідно до їх кваліфікації, надане Колегією суддів міста Києва;

8) затверджує положення про статус та роботу суддів, що поширюється на всі заходи, які відбуваються під егідою Федерації міста Києва;

9) затверджує бюджет Федерації, контролює його виконання, затверджує річні фінансові звіти;

10) за поданням Голови Колегії суддів міста Києва затверджує склад Арбітражних комісій;

11) затверджує розмір винагороди судді за відсуджений матч під егідою Федерації відповідно до його рангу присвоєному Колегією суддів міста Києва;

12) приймає рішення про утворення та ліквідацію госпрозрахункових установ і організацій, підприємств із статусом юридичної особи;

13) погоджує угоди (окрім угод щодо відчуження майна) на суму понад сто тисяч гривень;

14) приймає рішення про вступ до асоціацій, фондів, спілок та інших об’єднань громадян;

15) створює постійні або тимчасові консультативно-дорадчі та робочі органи Федерації, покликані сприяти розвитку Федерації, досягнення її цілей, визначати їхню компетенцію та затверджувати структуру, призначати та звільняти їхніх керівників, визначати склад консультативно-дорадчих органів (крім штатних працівників). Діяльність консультативно-дорадчих чи робочих органів Федерації визначається окремими Положеннями, які затверджуються Президією Федерації;

16) робить офіційні заяви від імені Федерації;

17) присвоює нагороди членам Федерації, використовує засоби громадського заохочення в порядку, визначеному Статутом;

18) висловлює попередження та приймає рішення щодо призупинення членства Федерації в порядку, визначеному Статутом;

19) затверджує зразки печаток, штампів, титульних бланків, атрибутики та символіки Федерації. Визначає порядок їх використання;

20) представляє Федерацію у зовнішніх стосунках;

21) здійснює зв’язки з іншими об’єднаннями громадян України, державними та недержавними установами, організаціями, засобами масової інформації, фізичними особами як в Україні, так і за кордоном;

22) визначає коло повноважень та ступінь відповідальності працівників апарату Федерації, проводить розподіл обов’язків між ними;

23) контролює виконання договорів, угод і контрактів;

24) заслуховує доповіді посадових осіб Федерації;

25) організовує заходи, які проводить Федерація;

26) готує положення з питань, що не врегульовані Статутом, з обов’язковим подальшим затвердженням на засіданні Загальних зборів;

27) офіційно роз’яснює положення Статуту та інших внутрішніх нормативних актів Федерації;

28) встановлюють та затверджують суму внесків команд для участі в змаганнях усіх напрямків під егідою Федерації на наступний сезон;

29) здійснює інші функції передбачені Статутом та внутрішніми нормативними документами Федерації або делеговані їй Загальними зборами , а також функції, що не віднесені до компетенції інших органів і посадових осіб Федерації, але необхідних для забезпечення поточної діяльності Федерації.

 

До складу Президії входять:

1) Президент Федерації;

2) Віце-президент Федерації з класичного волейболу;

3) Віце-президент Федерації з пляжного волейболу;

4) Віце-президент Федерації з паркового волейболу;

5) Голова Колегії суддів міста Києва.

 

Президія Федерації є постійно діючим органом Федерації, який здійснює управління її поточною діяльністю. Членами Президії можуть бути лише члени Федерації.

Рішення Президії можуть прийматися як на засіданнях, так і шляхом опитування його членів. Рішення, прийняте шляхом опитування, є правомочним, якщо за нього проголосували всі члени Президії.

При необхідності оформлення рішення Президії для його підтвердження, оформлюється протокол такого рішення з підписом членів Президії, які брали участь у його прийнятті. Рішення вважається прийняти, якщо за нього проголосувала більша частина членів Президії;

Президія діє від імені Федерації в межах законів України, Статуту та внутрішніх документів Федерації.

 

 

  Президент Київської федерації волейболу (ФВК)
   
 

Головченко Олександр Дмитрович

 
Контактні дані для питань

   (067) 233 39 63

   child@fvk.org.ua
   

 

Повноваження

1)       здійснює загальне, оперативне та адміністративно-виконавче керівництво діяльності Федерації;

2)       забезпечує виконання рішень, що прийняті на Загальних зборах  Федерації;

3)       без довіреності діє від імені Федерації, представляє його в усіх державних та недержавних підприємствах, установах і організаціях, органах державної влади і управління як в Україні так і за її межами.

4)        укладає і підписує від імені Федерації договори (в тому числі трудові), контракти, угоди, домовленості та інші документи і забезпечує їх виконання;

5)       підписує офіційні, фінансові, банківські документи від імені Федерації на умовах, визначених Статутом;

6)       видає довіреності (доручення) від імені Федерації;

7)       оперативно розпоряджається грошовими коштами та майном Федерації, в тому числі здійснює відчуження майна на умовах, визначених Статутом;

8)       видає довіреності (доручення) від імені Федерації;

9)       підписує від імені Федерації листи, звернення, тощо;

10)  виступає від імені Федерації із заявами та промовами;

11)  розглядає заяви членів Федерації;

12)  звертається від імені Федерації до суду;

13)  подає на розгляд Загальних зборів будь-які положення;

14)  вносить на розгляд Загальних зборів подання щодо затвердження і звільнення членів Президіуму Федерації;

15)  делегує частину своїх повноважень іншим членам Федерації;

16)  головує на засіданнях керівних органів Федерації;

17)  здійснює загальне керівництво роботою керівних, консультативно-дорадчих та інших органів Федерації;

18)  організовує бухгалтерський облік та звітність;

19)  відкриває рахунки в банківських установах;

20)  затверджує та видає інструкції, накази та розпорядження з усіх питань діяльності Федерації (за винятком тих, що належать до виключної компетенції Президії та Загальних зборів Федерації), що обов'язкові для виконання посадовими і службовими особами та членами  Федерації;

21)  приймає рішення про відрядження працівників Федерації, в тому числі закордонні;

22)  формує персонал Федерації, приймає на роботу та звільняє з роботи головного бухгалтера, бухгалтерів та всіх інших працівників Федерації, забезпечує дотримання норм законодавства про працю та охорону праці, правил внутрішнього трудового розпорядку, укладає від імені Федерації контракти та трудові договори, угоди з працівниками, застосовує засоби заохочення, накладає стягнення, встановлює штатний розклад, визначає термін і умови прийому на роботу, кваліфікаційні вимоги до працівників Федерації, заробітну платню працівникам Федерації, затверджує інструкції та внутрішні положення з питань праці, визначає розмір премій та інших заохочувальних виплат і винагород та вирішує питання про їх виплату, встановлює тривалість робочого дня, умови оплати праці та інші питання кадрової політики і трудових відносин у Федерації;

23)  керівники юридичних осіб, створених (заснованих) Федерацією, підпорядковуються безпосередньо Президенту Федерації;

24)  Президент Федерації несе персональну відповідальність за результати фінансової діяльності, роботу Федерації та стан її майна;

25)  рішення Президента Федерації оформлюються його наказами і розпорядженнями по Федерації і є обов'язковими для всіх членів Федерації;

26)  скликує та організовує чергові та позачергові Загальні збори та засідання Президії Федерації;

27)  звітує на Загальних зборах про роботу Федерації;

28)  підписує акти і протоколи, прийняті Загальними зборами та Президією;

29)  забезпечує виконання Статуту, внутрішніх документів Федерації у її практичній діяльності, а також поточних та перспективних планів діяльності Федерації;

30)  організує ведення, облік і зберігання протоколів засідань Загальних зборів Федерації, заявочних аркушів команд (підтвердження членства Федерації), заяв суддів та реєстру членів Федерації;

31)  має право вирішального голосу при голосуванні за умови рівності поданих голосів;

32)  одноосібно без погодження з Президією укладати від імені Федерації угоди до ста тисяч гривень;

33)  має право участі в будь-яких комісіях, комітетах, робочих групах чи інших формуваннях Федерації.

34)  курує змагання чемпіонату міста Києва «КЗВЛ» (Клубно-зальної волейбольної Ліги)

35)  веде Реєстр членів Федерації.

  

Президент – є вищим виконавчим органом та вищою посадовою особою Федерації, який обирається Загальними зборами на 4 роки відкритим голосуванням. Рішення про обрання приймається простою більшістю голосів присутніх і зареєстрованих членів Федерації, що мають право голосу. Президент представляє інтереси Федерації у державних і недержавних установах і громадських організаціях, підписує документацію від імені Федерації. Президентом може бути член Федерації або Почесний член Федерації.

В період між Загальними зборами Федерації Президент без обмежень здійснює всі повноваження та вирішує усі питання, що належать до його компетенції. Президент Федерації має право без довіреності виконувати дії від імені Федерації. Президент керує роботою Президії і Загальних зборів та діє у межах своєї компетенції згідно Статуту.

Президент має право добровільно скласти з себе повноваження, про що він оголошує на засіданні Президії або на Загальних зборах. Президія або Загальні збори приймають відставку Президента шляхом заслуховування його заяви про відставку. Добровільна відставка Президента не має наслідком припинення його членства у Федерації.

Президент Федерації здійснює інші дії і повноваження та розглядає і вирішує будь-які інші питання, що прямо випливають із цього Статуту, необхідно для досягнення цілей діяльності Федерації, а також які виникають в процесі діяльності Федерації та/або віднесені до компетенції Президента Федерації, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Президії або Загальних зборів Федерації

  

 

  Віце-президент федерації з класичного волейболу
   
 

Остапчук Максим Юрійович

 
Контактні дані для питань

   (063) 390 17 79

   gilberto@fvk.org.ua
   

Повноваження

1)       відповідає за зв'язки та співпрацю з волейбольними секціями та осередками з класичного волейболу у місті;

2)       відповідає за скоординоване проведення змагань з класичного волейболу;

3)       слідкує за виконанням Положень і Регламенту змагань з класичного волейболу та приймає рішення щодо спірних питань;

4)       затверджує допуск команди до змагань з класичного волейболу;

5)   набирає необхідну кількість Кураторів із членів Федерації для здійснення загального та оперативного керування, контролю, збору статистичних даних, тощо, для чого наділяє їх необхідними повноваженнями які підтвердженні документально, за його підписом, та діють у межах Статуту;

6)       подає клопотання щодо присвоєння звання Почесного члена Федерації;

7)       віце-президентом може бути член Федерації або Почесний член Федерації;

8)  відповідає за зв'язки та співпрацю з професійними командами (командами майстрів) що представляють місто Київ у змаганнях з класичного волейболу будь-якого рівня.

  

Віце-президент затверджується Загальними зборами Федерації окремим голосуванням з подачі обраного (переобраного) Президента Федерації;

Загальні збори Федерації визнають діяльність Віце-президента задовільною чи незадовільною;

У разі визнання Загальними зборами Федерації діяльності Віце-президента незадовільною, за поданням Президента Федерації затверджують нового Віце-президента;

 

 

  Віце-президент федерації з пляжного волейболу
   
 

Новоселов Артем Сергійович

 
Контактні дані для питань

   (050) 547 53 66

   sun@fvk.org.ua
   

Повноваження

1)       відповідає за зв'язки та співпрацю з волейбольними секціями та осередками з пляжного волейболу у місті;

2)       відповідає за скоординоване проведення змагань з пляжного волейболу;

3)       слідкує за виконанням Положень і Регламенту змагань з пляжного волейболу та приймає рішення щодо спірних питань;

4)       затверджує допуск команди до змагань з пляжного волейболу;

5)   набирає необхідну кількість Кураторів із членів Федерації для здійснення загального та оперативного керування, контролю, збору статистичних даних, тощо, для чого наділяє їх необхідними повноваженнями які підтвердженні документально, за його підписом, та діють у межах Статуту;

6)       подає клопотання щодо присвоєння звання Почесного члена Федерації;

7)       віце-президентом може бути член Федерації або Почесний член Федерації;

8)  відповідає за зв'язки та співпрацю з професійними командами (командами майстрів) що представляють місто Київ у змаганнях з пляжного волейболу будь-якого рівня.

 

Віце-президент затверджується Загальними зборами Федерації окремим голосуванням з подачі обраного (переобраного) Президента Федерації;

Загальні збори Федерації визнають діяльність Віце-президента задовільною чи незадовільною;

У разі визнання Загальними зборами Федерації діяльності Віце-президента незадовільною, за поданням Президента Федерації затверджують нового Віце-президента;

 

 

  Віце-президент федерації з паркового волейболу
   
 

Маковенко Віра Олександрівна

 
Контактні дані для питань

   (067) 446 12 77

   veruha@fvk.org.ua
   

Повноваження

1)       відповідає за зв'язки та співпрацю з волейбольними секціями та осередками з паркового волейболу у місті;

2)       відповідає за скоординоване проведення змагань з паркового волейболу;

3)       слідкує за виконанням Положень і Регламенту змагань з паркового волейболу та приймає рішення щодо спірних питань;

4)       затверджує допуск команди до змагань з паркового волейболу;

5)   набирає необхідну кількість Кураторів із членів Федерації для здійснення загального та оперативного керування, контролю, збору статистичних даних, тощо, для чого наділяє їх необхідними повноваженнями які підтвердженні документально, за його підписом, та діють у межах Статуту;

6)       подає клопотання щодо присвоєння звання Почесного члена Федерації;

7)       віце-президентом може бути член Федерації або Почесний член Федерації;

8)  відповідає за зв'язки та співпрацю з професійними командами (командами майстрів) що представляють місто Київ у змаганнях з паркового волейболу будь-якого рівня.

 

Віце-президент затверджується Загальними зборами Федерації окремим голосуванням з подачі обраного (переобраного) Президента Федерації;

Загальні збори Федерації визнають діяльність Віце-президента задовільною чи незадовільною;

У разі визнання Загальними зборами Федерації діяльності Віце-президента незадовільною, за поданням Президента Федерації затверджують нового Віце-президента;

  

 

Антон Григоренко

  Голова Колегії суддів міста Києва
  виконуючий обов`язки
 

Григоренко Антон Вячеславович

 
Контактні дані для питань

   (093) 825-26-23

   arbitr@fvk.org.ua
   

Повноваження

1)                  формує і подає на затвердження Президії Федерації склад комісій, необхідних для організації і проведення змагань, які відбуваються під егідою Федерації;

2)                    затверджує ранг судді відповідно до суддівського ранжування затвердженого Президією Федерації і вимог, необхідних для отримання певного рангу;

3)                    відповідає за призначення суддів на змагання під егідою Федерації волейболу в місті Києві та Федерації волейболу України;

4)                    організовує та контролює семінари направлені на підвищення кваліфікації суддів;

5)                    веде роз'яснювальну роботу з питань трактування волейбольних правил;

6)                    проводить збори Колегії суддів міста Києва для обговорення і вирішення необхідних питань;

7)                    затверджує рішення щодо санкцій суддям Колегії і прийняття до Колегії суддів міста Києва;

 

Голова Колегії може обиратися на зборах Колегії суддів міста Києва, які проводяться у термін з серпня по вересень включно;

Рішення про обрання відбувається шляхом відкритого голосування на основі простої більшості голосів членів Колегії суддів міста Києва;

Головою Колегії суддів міста Києва може бути обраний тільки член Колегії суддів міста Києва;

Голова Колегії суддів міста Києва автоматично стає членом Президії Федерації і приймає участь у її роботі.

 

 

 

 

 
мангал автовыкуп спортивное питание